Poluente

Valor limite

Benzeno

(µg/m3)

Etil-Benzeno

(µg/m3)

Tolueno

(µg/m3)

m,p-xilenos

(µg/m3)

o-xileno

(µg/m3)

SO2

(µg/m3)

NO2

(µg/m3)

O3

(µg/m3)

PM10

(µg/m3)

CO

(mg/m3)

Período 5 118 260 11,8 11,8 125 40 120 50 8,7
julho
agosto
setembro